6 قطعه فناوری دنده هیچ مسافر مسافرتی نباید داشته باشد

Wi-Fi بهتر، فضای کاری راحت تر، اسکن اسکن و موارد دیگر

بیشتر از آنهایی که به طور منظم در کسب و کار مسافرت می کنند ارزش فناوری خوب را درک می کنند. داشتن قطعه مناسب دنده در زمان مناسب می تواند ساعت ها وقت صرف شده و نا امیدی را نجات دهد یا حتی یک معامله را در سراسر خط که در غیر این صورت از بین می رود، ذخیره کند.

مطمئنا، کلمه کلیدی، قطعه مناسب دنده وجود دارد. بسیاری از تجهیزات به مسافران مسافرتی که در بازار مسافرت می کنند، بیش از حد وزن می کنند، کم کار می کنند، یا به اندازه کافی قوی نیستند که بتوانند روز یا روز را برای ماه ها یا سال های گذشته به روز انداخته شوند. این اغلب به اندازه کافی امن برای توصیه توصیه نمی شود و یا نیاز به لوازم اضافی مانند اتلاف وقت دارد.

برای این منظور، این فهرست کوتاهی از ابزارهای تکنیکی را که واقعا رتبه را به خود اختصاص می دهد، جمع آوری کردم. از بهبود Wi-Fi به اسکن اسناد از هر کجا، برخورد با ارگونومی وحشتناک و بیشتر، این اسباب بازی ارزش خود را در حمل و نقل خود را دارند.