5 نشانه ها و ساختمان های تاریخی دیترویت

تاریخ غنی دیترویت در نشانه ها و ساختمان های آن منعکس شده است. در حالی که برخی از ساختمان های تاریخی شهر تنها در عکس ها، خاطرات و یا آسیب زدگی حفظ می شوند، دیگران باقی می مانند. اینها این است که تاریخ و میراث "موتور شهر" را نشان می دهد.