4 بهترین castles در دانمارک

کاخ های سلطنتی در کپنهاگ یا نزدیک آن ارزش دیدن دارد

دانمارک قدیمی ترین پادشاهی مستمر در اروپا است. به همین ترتیب، دانمارک با معماری رونق، ساختمان های تاریخی و قلعه های سلطنتی زیبا پر شده است.

اگر زمان از لحاظ ماهیت است و شما می خواهید بین بهترین قلعه ها برای بازدید انتخاب کنید، ویژگی های هر یک از بهترین قلعه ها را بررسی کنید و یکی (یا بیشتر) که بیشترین درخواست را برای شما می گیرد را انتخاب کنید. اگر باغ ها چیزی است که بعد از آن هستید، برنامه ریزی بازدید از باغ های پادشاه در قلعه روسنبورگ را ببینید .