3 مکان اسکی روی زمین و اسکی روی زمین در نیوهمپشایر

نیوهمپشایر برای مناظر زمستانی سخت است، و روش فوق العاده ای برای قدردانی از آرامش جنگل های پر از برف، در یک جفت اسکی و یا اسکی روی زمین است. در اینجا راهنمای خود را به 3 مکان در نیوهمپشایر که در آن شما می توانید اسکی روی زمین و یا اسنوزن و سوختن کالری در حالی که شما در دیدگاه های جالب توجه است.