15 مورد جاذبه های جذاب در شیکاگو

بیایید واقعی شویم: یک طرف زشتی به شیکاگو وجود دارد . هیچ شهر جهان طبقه ای از این اندازه نمی تواند از چنین سرنوشتی اجتناب کند، اما با وجود نگرانی در رسانه ها، گردشگری همواره بالا است .

به همین دلیل است که شیکاگو نمونه ای از نمایش است. جاذبه ها، از منظر دیدنی و جذاب به آتش بازی تابستانی در بنای نیروی دریایی ، به بازدیدکنندگان به یکی از مکان های بسیار جذاب بر روی زمین کمک می کنند. بنابراین تلفن خود را بیرون بیاورید، در مقابل یک گنج محلی یا دو نفر قرار بگیرید و در فرم قرار بگیرید.