چیزهای جالب برای انجام در Astoria OR

فعالیت ها و جاذبه های اطراف Astoria، اورگان

Astoria، اورگان ، یکی از اهداف بزرگ بازدید کننده شمال غربی از نظر کیفیت و تنوع فعالیت ها و جاذبه ها است. چسبیدن به چیزهای سرگرم کننده برای دیدن و انجام دادن، چیزی را پیدا خواهید کرد که به سلیقه و منافع هر فردی تجاوز کند. بادبان های تاریخ و طرفداران طبیعت قطعا منطقه Astoria را جذاب خواهند دید.

در اینجا ما می خواهیم در مورد چیزهای سرگرم کننده ای که در Astoria انجام می دهیم، از جمله وورنتون در نزدیکی ما باشد: