چیزهایی که در ساحل منهتن انجام می شود: برای یک روز یا آخر هفته