موزه های رایگان و روزهای موزه رایگان در سانفرانسیسکو

برو به ده ها موزه منطقه خلیج به صورت رایگان

سان فرانسیسکو دارای مجموعه بزرگ و گسترده ای از موزه های برتر است و تقریبا همه آنها را می توان به صورت رایگان بازدید کرد - و در اینجا چگونگی (و زمان و برای آنها) است. در زیر برخی از دستورالعمل های عمومی و برنامه های پذیرش رایگان برای دانستن در مورد؛ یک لیست، به ترتیب حروف الفبا، موزه های منطقه خلیج سان فرانسیسکو ، روزهای آزاد پذیرش آنها؛ و در نهایت، یک لیست از موزه ها که همیشه رایگان هستند .

چه چیزی درباره بازدید موزه ها به صورت رایگان می دانید

پیشنهادات رایگان در موزه های سان فرانسیسکو باین


ادامه از صفحه قبلی: بازدید از موزه مناطق سان فرانسیسکو به صورت رایگان

موزه های SAN FRANCISCO و BAY که همیشه رایگان می باشند