موزه تاریخ نظامی در لس آنجلس

موزه های نیروی مسلح و جنگی در لس آنجلس

لس آنجلس چندین موزه دارد که تاریخچه نظامی را از جنگ انقلاب تا جنگ جهانی دوم و جنگ سرد تفسیر کرده و تفسیر می کند و شامل نمایشگاه های وسایل نقلیه مدرن نظامی، هواپیماها و چندین کشتی .