مرور اجمالی از سفر به ایمن از طریق ایسلند

ایسلند یکی از امن ترین کشورهای جهان است

ایسلند به راحتی یکی از امن ترین کشورهای جهان است. جرم تقریبا وجود ندارد در اینجا. با این حال، بسته به منطقه ای که در ایسلند به آن سفر می کنید، اطمینان حاصل کنید که در ذهن داشته باشید.