مبارزه با دنیای دنیای با نوازندگان در تله

در حالی که برای اولین سفر به دیزنی دنیای عجیب و غریب نیست، میلیونها نفر از خانواده ها هر ساله در مسافرت ها با کوچکی ها ملاقات می کنند. از آنجا که پذیرش پارک های تمیز برای بچه های زیر 3 ساله رایگان است، بسیاری از خانواده ها سعی می کنند حداقل یک بار قبل از تولد سومین فرزند خود بمانند.

در حال بازدید از دیزنی جهان با یک کودک نو پا؟ در اینجا راهنمایی برای فشرده ترین جادویی خارج از سفر خود را.