فرودگاه بینالمللی اورلاندو

فرودگاه بین المللی اورلاندو یک مجتمع سه سطحی با امکانات 4 فرودگاه است. برای دسترسی به فرودگاه، می توانید ترمینال A یا ترمینال B را انتخاب کنید. جاده ها در اطراف فرودگاه در یک حلقه مداوم هستند، به طوری که اگر مقصد منتقل شود، نیازی نیست که اموال فرودگاه را به سمت دایره به جایی که باید می خواهید ترک کنید.

با نزدیک شدن به فرودگاه، مهم است که نشانه های سرنشینان را بخوانید تا مشخص کنید که کدام سمت فرودگاه (که ترمینال) شما نیاز دارید. این کار با جستجوی هواپیمایی است که شما باید به آن دسترسی داشته باشید. این باعث می شود تا کمی راحت تر به فرودگاه بروید، اما اگر شما در طرف اشتباه هستید، هنوز هم می توانید به ترمینال دیگری دسترسی پیدا کنید زیرا همه آنها در یک ساختمان واحد قرار دارند.