غارها در مینه سوتا و ویسکانسین غربی

از گرمای تابستان و سرد زمستان اجتناب کنید با دیدن غار

آیا تا به حال می خواستی غار را کشف کنی؟ در مینه سوتا و ویسکانسین، تعداد زیادی از شما می توانید چک کنید. اکثر آنها درجه حرارت دلخواه را در طول سال حفظ می کنند، و آنها را فرار خوش آمدید از گرما افتادن یا سرد شدن می کند.

برخی از غارها در مینه سوتا غارهایی را نشان می دهند که برای بازدیدکنندگان باز هستند، در حالیکه دیگران فقط برای سفرهای فنی انفرادی باز هستند. در اینجا یک لیست از غارهای قابل دسترس در مینه سوتا و غار چندگانه در غرب ویسکانسین وجود دارد.