عجایب طبیعی هاوایی

گردهمایی ما برای عجایب طبیعی بالا در هاوایی

هر ساله جزایر هاوایی متولد آتش می شوند. آتشفشانی که منشأ آنها است، توسط نیروهای باد، باران و اقیانوس شکل می گیرد.

جزایر کوائوس، هزاران سال بعد از آن، بار دیگر به اقیانوس تبدیل خواهد شد، زیرا جزایر شمال غربی آن را قبلا انجام داده اند. جزایر جدید از اقیانوس افزایش می یابد، زیرا جزیره بزرگ از نقطه ی داغ که ممکن است به هسته ی زمین برسد، دور می شود.

در اینجا جزییات ما برای دوازده عجایب طبیعی هاوایی است.