سنت های عروسی پیتسبورگ تست زمان است

در عروسی پیتسبورگ، چند سنت برای انتظار وجود دارد. برای Pittsburghers، این ها در فرهنگ به گونه ای غرق شده اند که در عروسی معمولی هستند. اما برای خارج از شهر، این سنت ها ممکن است جدید و گیج کننده باشد، بنابراین در اینجا مقدمه ای است که به شما کمک می کند با مردم محلی هماهنگ باشید: