سایت های میراث جهانی یونسکو آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی به خاطر زیبایی طبیعی استثنایی و تنوع فرهنگ های مختلف آن شناخته شده است. با ارائه بسیار زیاد، جای تعجب نیست که این کشور دارای حداقل هشتاد و هشت سایت میراث جهانی یونسکو است - مکان هایی که ارزش قابل توجهی را به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل متحد. سایت های میراث جهانی یونسکو می توانند برای میراث فرهنگی یا طبیعی خود فهرست شوند و از حمایت بین المللی برخوردار شوند. از هشت سایت یونسکو آفریقای جنوبی، چهار فرهنگ فرهنگی هستند، سه طبیعت طبیعی هستند و یکی مخلوط است.