رویدادهای تعطیلات سالت لیک سیتی رایگان

2014

اکثر ما در جبهه های ما در طول فصل تعطیلات - برای هدایا، غذا خوردن و سرگرمی - جشن می گیرند، اما جشن تعطیلات نباید گران باشد. بسیاری از رویدادهای تعطیلات و فعالیت های آزاد در منطقه ی سالت دریاچه ، لذت بردن از فصل را بدون شکستن بانک فراهم می کند.