رستوران های غیر معمولی لندن

از یک باشگاه شام ​​زیرزمینی در یک ترابری لوله تبدیل شده به یک اتاق ناهار خوری کیتچ Alpine-themed، ما رستوران های غیر معمولی لندن را گرد هم آورده ایم.