راهنمای اسکی کبک: 2017-2018 فصل

راهنمای اسکی کبک: کوه اسکی، کوه اسکی و نحوه ذخیره پول در دامنه ها

راهنمای اسکی کبک: 2017-2018 فصل

اگر شما در مونترال و یا در سراسر کبک رشد کرده اید، احتمال دارد که شما در یک جفت اسکی اسکیت قرار داشته باشید و حداقل یک بار در زندگی خود به یک تپه برسید. این نوع سختی نیست که در مکان هایی قرار بگیرد که بیش از شش ماه از سال می تواند جهنم را بشکند .

به همین ترتیب هشتاد و هشت کوه تپه های اسکی آلپ پراکنده در سراسر استان کبک و بیش از 200 کیلومتر مسیرهای اسکی در کوهستان در جزیره مونترال اضافه کنید و شما یک روحیه محلی از عبور دارید.

اگر از اینجا نیستید، خواندن را ادامه دهید و حتی اگر شما در استان لا Belle متولد شده و بزرگ شده باشید، با من همراه شوید. شما در حال پیدا کردن برخی از اسرار خودی کبک اسکی است.