دیزنی لند در صندلی چرخدار یا روروک مخصوص بچه ها: آنچه شما باید بدانید