دوشیزه یا زن جوان از میس، نایگارا فالز، نیویورک

دوشیزه میمون یک قایق تفریحی 20 دقیقه ای است که از نیواوریک نیویورک می آید که شما را به عنوان نزدیک به آبشار نیاگارا می برد. این سواری واقعا بهترین راه برای درک حساسیت نیروی رعد و برق آب در آستانه است.

* توجه داشته باشید * دوشیزه غبار می تواند در هر دو طرف آمریکایی و کانادایی از آبشار نیاگارا کار کند. تا سال 2014، دوشیزه از مه آلودگی را در نیاگارا فالز، کانادا، و هورن بلور نیاگارا تور انجام دادند. این سرویس کشتی در سمت کانادایی ها در فالز به بهره برداری رسید.

دوشیزه از جزئیات مه

دوشیزه از اطلاعات بلیط مه