ده شهر با دهان و دندان شهر آمریكا

آیا سگ شما در تعطیلات با شماست؟ در کشور ما از دوستداران سگ، برخی از شهرها فراتر از فرشهای فرش قرمز برای FIDO و Rover قرار می گیرند.

براساس آمار گزارشات شهر پارک های شهر 2016 توسط Trust for Lands عمومی، سازمان دهی در خط مقدم تلاش های ملی برای ایجاد پارک های شهر و جمع آوری پول برای محل های محلی، این 10 شهر برتر آمریکا هستند که بیشترین پارک های سگ را در سرتاسر خود دارند. حفاظت.