دزدان دریایی هیجان انگیز حیوانات حیوانات خانگی دیزنی

اکسپدیشن را به اورست ببرید

یک باغ وحش ترکیبی / پارک حیوانات، تمرکز در حیوانات حیوانات دیزنی است. اما هیجان بیشتری نسبت به دیدگاه های بالا نسبت به هیپ ها، ببرها و موجودات دیگر وجود دارد. در حالی که آن را نمی توان مطیع جنون G-force برخی از بزرگترین ماشین های هیجان انگیز در پارک مانند Cedar Point، Expedition اورست سوار شگفت انگیز برای یک پارک دیزنی است. و دیگر هیجان های شگفت انگیز در میان نمایشگاه های باغ وحش در پادشاهی حیوانات دیزنی وجود دارد.

آیا شما بیشتر از حیوان حزب نیستید وقتی که به نیروهای G می آید؟ می خواهید برای جلوگیری از هیجان؟ توصیه من به دنیای حیوانات پادشاهی برای Wimps را ببینید .