جایی برای دریافت ماساژ پیش از تولد در شهر نیویورک

بارداری خود را با ماساژ قبل از زایمان درد و رنج بکشید

در حالی که بسیاری از هتل های نیویورک می توانند درمان های خود را برای پاسخگویی به نیازهای مادران انجام دهند، این هتل های نیویورک متمرکز هستند تا توجه زنان باردار را مورد توجه قرار دهند و انواع درمان هایی که به طور خاص به نیازهای آنها متکی است. لطفا توجه داشته باشید: ماساژ پس از زایمان توصیه می شود تنها پس از سه ماهه اول بارداری خود را گذرانده و برخی از سالن ها نیاز به توجه داشته باشید از دکتر خود را برای تصویب ماساژ قبل از زایمان.