باید جاذبه های رود آیلند را ببینید

رود آیلند ممکن است کوچکترین کشور ملت باشد، اما RI کوچک تعداد زیادی از چیزهایی را برای دیدن و انجام می دهد. راجر الیزامی که در سال 1636 توسط راجر ویلیامز، مخالف مذهبی متولد شد، که از اعتقادات مذهبی حمایت کرده و از جدایی کلیسا و دولت حمایت می کند، اگر بخواهید از تاریخ، معماری یا هنر، متعلق به لیست مورد نیاز خود باشید، در لیست خود قرار دارد. این همچنین یک بهشت ​​عاشق ساحل است، لذت آشپزی و با گسترش B & B، محل مناسب برای صرف یک شب عاشقانه است .